POLITYKA PRYWATNOŚCI§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.mikroratka.pl (dalej: Serwis) jest Hype Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Plac bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP 5252800642, REGON: 38432701900000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803099, która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 2. Hype Marketing Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych w celu przekazania odpowiedzi na zadane pytanie),
  • w celu nawiązania współpracy (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
  • w celu wysyłki informacji handlowej w tym w celu oferowania produktów i usług finansowych, w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody),
  • w celach technicznych (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest administrowanie stroną internetową). Więcej na ten temat w polityce cookies serwisu.
 3. Hype Marketing Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem ich nie podania będzie (w zależności od celu w jakim są zebrane):
  • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
  • brak możliwości nawiązania współpracy,
  • brak możliwości otrzymywania informacji handlowej w tym ofert produktów i usług finansowych,
  • brak możliwości właściwego administrowania stroną.
 5. Hype Marketing Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 6. Hype Marketing Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
 7. Dane będą przetwarzane:
  • na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • gdy to zgoda użytkownika jest podstawą przetwarzania: do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń, przy czym, jeżeli wycofana zostanie zgoda na przesyłanie informacji handlowych, informacje takie przestaną być przesyłane niezwłocznie,
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • gdy przetwarzanie wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość: przez czas 14 dni roboczych.
  • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wobec danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. Hype Marketing Sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości; obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  • partnerzy handlowiw wypadku wyrażenia wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 5. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@mikroratka.pl.

§ 3.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Ma on również prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

§ 4.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Hype Marketing Sp. z o.o. przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu. 2. Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust.3 może w każdym momencie je wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez Hype Marketing Sp. z o.o.

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. Hype Marketing sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie www.mikroratka.pl.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy.